Ålands Orgelfestival r.f.
Vi firar 50 års jubileum 2025

Om Ålands Orgelfestival och medlemsföreningen med samma namn

Föreningen Ålands orgelfestival r.f. grundades 1975. Den första musikveckan ägde rum 1976. Sedan dess har festivalen årligen producerat program och är därmed Ålands äldsta och mest långlivade musikfestival! 2025 firar vi 50 års jubileum med musik i flertalet av Ålands vackra kyrkor.

RECENSIONER

...Som Ålands äldsta regelbundet återkommande musikevenemang har orgelfestivalen fått en etablerad ställning. Artister från olika håll i världen kommer gärna till festivalen och man har nått en publiksifra som ligger kring 1.000, ett resultat som tål jämförelse med andra sommarevenemang...
JAN KRONHOLM
Nya Åland 20.5 2010
...En av de första riktiga sommarkvällarna sitter jag i Föglö kyrka och lyssnar till festlig musik för trumpet och orgel. Polackerna Roman Gryn och Bogdan Narloch kastar sig virtuost mellan barockens fanfarer och moderna rytmer med drag av filmmusik. Vilken glädje i tonsvallet under vita valv! Ålands orgelfestival med sitt småskaliga konsertutbud är vid det här laget en omistlig institution. Här predikas mjuka, meditativa värden, fjärran från öspelens och Rockoffs yra. Att en skara entusiaster nu hållit liv i festivalen i 35 år är en kulturinsats som väcker djup respekt.
Allt bygger på våra vackra kyrkor som tidlösa miljöer. Vad vore landskapet utan dessa påminnelser om släktens gång? Man behöver inte vara religiöst lagd för att låta sig omfamnas av kyrkorummets stillhet med orgeln som förmedlare av ett ordlöst budskap. Kyrkosamfundet må ha förlorat det mesta av sin samhälleliga betydelse men ett liv utan kyrkobyggnader vore otänkbart. Jag kan inte påstå att jag förnimmer Guds närvaro när den sjunkande solen dansar i takt med Roman Gryns magiska trumpet. Men mitt sinne fylls av en frid, som har med våra djupaste existentiella villkor att göra. I en värld som ständigt präglas av skrik och skrän, våld och förtvivlan, är kyrkan snart den enda platsen att dra sig tillbaka till...
GUSTAV WIDÉN
Ålandstidningen 27.6.2009
...Ålands orgelfestival, denna årliga orgelfeber, är idag närmast en institution i det åländska kulturlivet; dess 35 åriga historia väcker vördnad.
En orgelfestival av det här snittet, med sina eldsjälar, markerar en kontrast till övriga sommarevenemang; och det kan tyckas behövas ett meditativt djup med oförglömliga musikaliska upplevelser en sommar som denna...
MARTIN HÖGSTRAND
Nya Åland 29.6.2009
...Ålands Orgelfestival är en musikalisk institution med många eldsjälar som älskar klassisk musik. En sådan är presentatören Erland Mattson som vid varje konsert personligt och initierat leder in publiken i musikens mysterium...
EIVOR LINDSTRÖM
Ålandstidningen 27.6.2009
...En underbar kväll, präglad av stillhet, närvaro, vila och en känsla av att musiken fick tala för sig, utan ett filter av praleri med virtuositet, en enda lång meditativ bön, avslutades med Bachs kända Air, som extranummer. Jag kände tårarna i ögonen när jag gick för att tacka artisterna...
LENA SVARTSTRÖM
Nya Åland 28.6.2008
...Sällan har väl så många barn trängts på läktaren i S:t Görans kyrka som under orgelfestivalens barnkonsert i går mitt på dagen. De fick höra såväl vackra flöjter som mullrande tungstämmor. Gunvei ”Gugge” Andersson, Katrin Gwardak och Anders Laine hade ställt samman ett program utgående från en orgelsaga av Anna-Maria Böckelman-Peitsalo och Dag-Ulrik Almqvist som är organister i Helsingfors. Sagan, som handlade om folket som bor i landet Musien, ingår i boken ”Orgelskoj”.
Den lilla konserten var ett piggt inslag i orgelfestivalen och även de vuxna som kommit till kyrkan som följeslagare åt barnen eller av eget intresse verkade ha minst lika stor behållning av det som serverades. Ett fyrtiotal barn och också rätt många vuxna kom till konserten...
JAN KRONHOLM
Nya Åland 26.6 2007
...Publikantalet under Ålands orgelfestival ökade från 770 år 2003 till 943 detta år. Det gäller betalande publik - med en gratiskonsert för barn och en lika ledes gratis matinékonsert blev det totala publikantalet 1100 i år.
Festivalens styrelse går även in för att presentera musiken på ett bättre sätt. Det kan ske antingen genom en kort beskrivning av musikstyckena i programboken eller anlitande av en presentatör som före konserten berättar om kompositörerna och deras verk. En satsning pa temakonserter med exempelvis nyare orgelmusik kan också bli aktuell. En utgivning av bok om orglarna på Åland baserad på den inventering som Jan H Börjesson gjorde i maj detta år planeras också. Boken är en detaljerad beskrivning av det åländska orgelbeståndet med över hundra bilder...
JAN-ERIK BERGLUND
Ålandstidningen 20.9.2004
...Många faktorer samverkar, men framför allt är det frågan om den unika åländska orgelmijön. I motsats till stora festivaler där stora stärnor river av stora program på stora orglar, är skalan pa Åland liten, intim, och mångsidig. De åländska kyrkorna bildar fantastiska konsertmiljöer och församlingarna har satsat pa orglar, inte stora konsertinstrument, men små, gedigna kyrkorglar som i sin miljö fungerar utomordentligt. En orgelkonsert i en medeltida kyrka är mera än en musikupplevelse - det är en tvärkonstnärlig upplevelse av arkitektur, natur, musik och andakt...
FOLKE FORSMAN
Huvudstadsbladet 30.6.2004

https://www.alfest.org/start.htm

https://w.wiki/89gx


FÖRENINGEN ÅLANDS ORGELFESTIVAL R.F.  (THE ASSOCIATION ÅLAND ORGAN FESTIVAL)
föreningsnummer, hemort: 146083, Mariehamn, FO-nummer 1515499-3
postadress: Blåsippsgränd 2, AX-22100 MARIEHAMN, ÅLAND, FINLAND
telefon: +358 41 5195105, +48 515 905 505
e-mail: eva-helena.hansen@evl.fi
bank: Ålandsbanken Abp konto: 660100-1194935, IBAN: FI09 6601 0001 1949 35, BIC/SWIFT: AABAFI22
styrelseordförandena: Stefan Snellman (1974-1989),  Stefan Snellman (1931-2008), Kaj-Gustav Sandholm (1989-2001), Kaj-Gustav Sandholm (f. 1944)
Henryk Gwardak( 2001-2023), Henryk Gwardak (f. 1951), Eva-Helena Hansen ( okt. 2023-)
styrelsemedlemmarna: Kerstin Söderlund, kassör, Christina Söderlund, styrelsemedlem, Kjell Frisk, styrelsemedlem
antal föreningsmedlemmar: 39 personer (2.2.2023)

STADGAR för FÖRENINGEN ÅLANDS ORGELFESTIVAL RF
Vi undertecknade har bildat en förening vid namn Ålands Orgelfestival, och anslutit oss till den samt för den godkänt följande stadgar. Mariehamn den 29.1.1986
undertecknare: Karl Stefan Johannes Snellman, Kaj-Gustav Arvid Sandholm, Anja Kristina Eriksson, Hans Sune Alfred
Lindholm, Guy Jonny Ingvar Karlsson, Kerstin Elisabet Degerlund.
S T A D G A R
§ 1 NAMN OCH HEMORT
Föreningens namn är Ålands Orgelfestival r.f. och dess hemort är Mariehamn, Finland.
§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSFORMER
Föreningens syfte är att väcka och stimulera intresset för orgelkonst. För att förverkliga sitt syfte anordnar
föreningen orgelfestivaler och konserter som i huvudsak upptar orgelmusik.
För att understöda verksamheten kan föreningen mottaga donationer och testamenten, anordna lotterier och
penninginsamlingar efter att ha erhållit vederbörligt tillstånd därtill.
§ 3 MEDLEMMAR
Till föreningen kan ansluta sig envar fysisk person, samfund som äger rättsförmåga eller stiftelse.
Föreningens medlemmar antas av styrelsen.
Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla därom, skriftligen till föreningens styrelse eller
dess ordförande eller muntligen till föreningsmötes protokoll. Om beloppet av den årliga medlemsavgiften
besluter årsmötet.
§ 4 STYRELSEN
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, till vilken hör ordförande och minst fyra, högst åtta
styrelsemedlemmar samt en suppleant för dessa. Ordföranden och styrelsemedlemmarna valjs vid
årsmötet.
Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan årsmötena. Styrelsen utser inom sig viceordförande samt
antar sekreterare, kassör och övriga nödvändiga funktionärer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden, då dessa finner styrelsemöte
nödvändigt eller då minst tre styrelsemedlemmar kräver det.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden inberäknade
är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstövervikt. Då rösterna faller lika avgör ordförandens åsikt, vid
val likväl lotten.
§ 5 TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller
kassören.


§ 6 RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår. Bokslut jämte nödvändiga handlingar och styrelsens
årsberättelse skall tillställas revisorerna senast två veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande
till styrelsen senast en vecka före åsmötet.

§ 7 SAMMANKALLANDE AV FÖRENINGSMÖTE
Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelsen skall utfärdas sju (7) dagar före mötet,
antingen skriftligen till alla medlemmar eller genom kungörelse i någon på föreningens hemort utkommande
tidning.
§ 8 FÖRENINGENS MÖTEN
Föreningens årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på den dag som styrelsen bestämmer. Extra
möte hålls då styrelsen finner anledning därtill föreligga eller då minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna
skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet ärende. Mötet skall hållas inom fjorton (14) dagar
räknat från den tidpunkt då sådant anspråk framförts. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Beslut
fattas med enkel röstövervikt. Faller rösterna lika avgörs val av lotten, men i övriga ärenden blir
ordförandens åsikt mötets beslut.
§ 9 ÅRSMÖTET
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
• Mötets öppnande
• Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare (två rösträknare) för mötet
• Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
• Godkännande av arbetsordningen för mötet
• Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande
• Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
• Fastställande av verksamhetsplanen och budgeten samt medlemsavgiftens belopp
• Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
• Val av två revisorer och två suppleanter för dessa
• Övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen
Önskar föreningsmedlem att något ärende skall behandlas på föreningens möte skall han skriftligen anmäla
därom till styrelsen i så god tid att ärendet kan intas i möteskallelsen.
§ 10 ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om stadgeändring eller om upplösning av föreningen skall vid föreningsmöte omfattas av minst tre
fjardedelar (3/4) av de avgivna rösterna. Möteskallelsen skall innehålla omnämnande om att fråga om
stadgeändring eller föreningens upplösning kommer att behandlas. Då föreningen upplöser sig används
dess medel för att främja föreningens andamål på det sätt som besluts av det möte som besluter om
upplösningen.

Medlemskap

Bli medlem i Orgelfestival på Åland r.f. så städer du vår verksamhet och får dessutom rabatt på vissa av våra konserter och andra evenemang.